Contact

Requests must be addressed to:

admin@morethancanvas.com

All rights reserved. Copyrights are holded and represented by VISDA – www.visda.dk and Artists Rights Society – www.arsny.com

All material on this site is subjected to copyright rules and regulations.

Any violation will be met with criminal prosecution.

Alt materiale på dette website er underlagt ophavsrettigheder og varetages af ovenstående instanser. Enhver overtrædelse heraf vil blive mødt med strafferetlig forfølgning.

Vennerslund – Denmark

Privacy policy

Treatment of personal data

Personal data are only received and registered in case these are relevant for activity related to www.morethancanvas.com

Processing  and utilization of personal data abide by relevant regulations, including GPDR-regulation.

Personal data are only holded to the extent a legal obligation consists, or as long it might be relevant considering the intention whereunto they were collected.

Data accountable

Registration, treatment and use of personal data are administered by www.morethancanvas.com

Base of treatment and purpose

Contact information as name, address, including e-mailadress and phone number, are alone used for contact purposes for request and communication related to www.morethancanvas.com

Other receivers of personal data

Personal data neither are sold nor destributed to third parties, such as personal data are not transferred to third countries.

Rights

Possible complaints to the described treatment of personal date are to be lodged to a data protection authority body.

Questions

Possible questions related to the above-mentioned can be addressed to admin@morethancanvas.com

© 2021 MORE|THAN|CANVAS

Persondatapolitik

Behandling af persondata

Der modtages og registreres alene persondata i de tilfælde hvor det er relevant for aktivitet hos www.morethancanvas.com

Behandling og anvendelse af persondata overholder relevante lovbestemmelser, herunder GPDR-forordningen.

Der opbevares alene persondata i det omfang der består en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt hvormed de blev indsamlet.

Dataansvarlig

Ansvarlig for registrering, behandling og anvendelse af personoplysninger  administreres af www.morethancanvas.com

Behandlingsgrundlag og formål

Kontaktoplysninger som navn, adresse, herunder e-mailadresse og telefonnumre. Oplysningerne anvendes alene til kontaktformål i forhold til henvendelser og kommunikation relateret til www.morethancanvas.com

Andre modtagere af personoplysninger

Persondata hverken sælges eller distribueres til tredjemand, ligesom persondata ikke overføres til tredjelande.

Rettigheder

Eventuel klage over den beskrevne behandling af persondata indgives til en databeskyttelsesmyndighed.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål relateret til ovenstående kan rettes til admin@morethancanvas.com